Veiligheid

De school werkt met het programma De Vreedzame School dat preventief wordt ingezet.

Veiligheid

De school werkt met het programma De Vreedzame School dat preventief wordt ingezet.

De Vreedzame School

De school werkt met het programma De Vreedzame School dat preventief wordt ingezet.
Wij besteden aandacht aan basale sociaal-emotionele en burgerschapscompetenties die wenselijk zijn in een democratische samenleving, zoals je verplaatsen in een ander, op een democratische manier met elkaar beslissingen nemen, openstaan voor verschillen tussen mensen, constructief conflicten oplossen, omgangsvaardigheden en verantwoordelijkheid nemen voor de gemeenschap.

Kinderen hebben een omgeving nodig waarin zij zich welkom en gerespecteerd voelen, waar positieve verwachtingen over hen bestaan en waar zij ondervinden dat zij ertoe doen.
Kinderen hebben regels nodig, de sleutel voor een positief klimaat ligt vooral in het samen creëren van een cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Wij gaan constructief om met meningsverschillen en conflicten, verwachten een actieve deelname waarin kinderen zorgzaam en sociaal zijn en een stem hebben.
De school besteedt extra aandacht aan het contact school/thuis; een goede samenwerking achten wij essentieel voor kinderen om zich te ontwikkelen tot  volwaardige burgers in de maatschappij.
 

Wat verstaan we onder sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het  verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.
 

Kernwaarden van de school

  • je doet er toe
  • samen en coöperatief
  • betrokkenheid
De kernwaarden van de school zijn ontstaan uit de dagelijkse praktijk en praktijkonderzoek.
- Kinderen ontwikkelen zich wanneer zij zich gezien en gehoord weten
- Samenwerken en samen werken zijn vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te kunnen zijn
- Door een gezamenlijke verantwoordelijkheid voorkomen we dat iemand er alleen voor staat

Er is gekozen voor De Vreedzame School omdat uit onderzoek blijkt dat problemen bij jongeren minder vaak voorkomen als ze opgroeien in een omgeving waarin sprake is van sociale verbondenheid. De Vreedzame School is een bewezen programma dat op veel scholen goede resultaten laat zien. Wij gebruiken SCOL vanwege de duidelijke informatie die het ons biedt.

De visie wordt uitgedragen door als volwassenen voorbeeldgedrag te laten zien. Verder worden leerlingen gecomplimenteerd en als groep ook beloond wanneer zij laten zien dat zij coöperatief, sociaal, betrokken en zorgzaam kunnen zijn.
 

Sociale en fysieke veiligheid

Onze school monitort de sociale veiligheidsbeleving van leerlingen. We nemen een vragenlijst af via SCOL en de leerlijnen vanuit DORR voor de kleuters.
In alle groepen nemen wij tweemaal per jaar de SCOL-vragenlijst af. Met dit instrument brengen wij systematisch de sociale competentie van onze leerlingen in kaart. De leerlingen van groep 7 en 8 vullen tweemaal per jaar de leerlingSCOL in. De uitkomsten van alle SCOL-overzichten geven ons een totaalbeeld van de beleving van de sociale veiligheid van de leerlingen, in de feitelijke aantasting van de sociale veiligheid en het welbevinden van de leerlingen.
 

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon

In de school is een van de leerkrachten belast met de taak anti-pestcoordinator en een andere leerkracht is tevens vertrouwenspersoon.

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.